راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


کتابخانه های تکنوکابین با مشخصات ابعادی ذکر شده در لیست زیر ساخته می شوند. خارج از موارد قید شده در لیست با طراحی مجدد بصورت سفارشی نیز قابل ساخت است.