راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


آشپزخانه با طراحی کلاسیک با استفاده از چوب طبیعی ، دربهای روکشی ، درب های رنگ شده اجرا میگردد. شاخصه این نوع آشپزخانه ها توجه به اجزا و جزئیات کلاسیک کار میباشد.