راه های ارتباط

دفتر مرکزی:

-----------------------------

88306256

نمایشگاه:

-----------------------------

76216328

76216179

کارخانه:

-----------------------------

76266280-1

ایمیل:

-----------------------------

info@teca.ir


اولین مرحله ساخت آشپزخانه، طراحی اولیه براساس محیط و دیوارهای ساختمان می باشد. در این مرحله یونیتها و اجزاء کابینتها در محیط کامپیوتر و بصورت مجازی طراحی می شوند. نتیجه این طراحی تصاویر سه بعدی و واضح از آشپزخانه ای است که ساخته خواهد شد.


پس از تولید و ساخت، اجزاء آشپزخانه نصب و تکمیل میگردند.طراحی روی CAD سه بعدی

در این مرحله یونیتها و اجزاء کابینتها در محیط کامپیوتر و بصورت مجازی طراحی می شوند.

آشپزخانه اجراشده براساس طراحی

پس از تولید و ساخت، اجزاء آشپزخانه نصب و تکمیل میگردند.